กำหนดการมอบตัวออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

                   กำหนดการมอบตัวออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 โดยทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

กลุ่มไลน์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มไลน์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

                    หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกลุ่ม เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น


 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง