แบบสำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

                    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีมติไห้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำรวจความต้องการรับการฉีดวัคซีนโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
                    การนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในสังกัดของท่าน ตอบแบบสอบถามความต้องการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระบบ online ผ่านโปรแกรม Google form ตาม QR-Code และ Link  ที่แนบมาด้วยนี้ โดย สามารถส่งข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 
 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา