Accessibility Tools

มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10

                    ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันนอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว นั้น
                    การนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความสอดรับกับมาตราการของกระทรวงฯ ดังกล่าว และคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1740/2564 เรื่อง
มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ดังนี้ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ