Accessibility Tools

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

                    ประชาสัมพันธ์ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ทราบต่อไป
                    หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยทันที  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา