Accessibility Tools

มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9

                    ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม โดยขอความร่วมมือสถาบันนอุดมศึกษาพิจารณาดำเนินการตามมาตราการและแนวทางในประกาศฯนั้น
                    การนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาและผู้รับบริการทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงยกเลิก
ประกาศมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 - 8 โดยกำหนดมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ดังนี้ 


รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ