Accessibility Tools

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง การรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา และการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
                    กองพัฒนานักศึกษาได้รับสมัครและดำเนินการให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ แล้วผลปรากฏว่า นายปิยะณัฐ สีนิล ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า นายปิยะณัฐ สีนิล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2549 ข้อ 24(1) และมีสิทธิ์เสนอชื่อนักศึกษาอื่นให้อธิการบดีแต่งตั้งเป็นกรรมการองค์การนักศึกษา รวมทั้งมีสิทธิ์นำคณะกรรมการฯ เข้าดำเนินงานองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา