Accessibility Tools

ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

                    เพื่อให้การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในพื้นที่ปฏิบัติงาน 35 ตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ