Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพื่อให้โอกาสการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการมากขึ้น
                    อาศัยอำนาจตามข้อ 6(2) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย แนวทางการส่งเสริมปละสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. 2560 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 และคัดกรองความเหมาะสมตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา