Accessibility Tools

ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศเรียกตัวสำรองเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564

                    ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 และประกาศให้ผู้สอบผ่าน ตัวจริง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1) มารายงานตัวพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะกรณี ภายในวนที่ 15 -16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. โดยเปลี่ยนจากเดิม คือวันที่ 13 มีนาคม 2564 ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะถือว่า สละสิทธิ์ โดยจะเรียกเสริมตัวสำรอง ให้ครบตามจำนวนที่รับเข้านั้น
                    บัดนี้การดำเนินการได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศเรียก ตัวสำรอง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564 ลำดับที่ 1-120

รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง