Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

                    ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นั้น
                    บัดนี้ สาขาวิชา และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือก และ/หรือสอบสัมภาษณ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (รุ่นที่ 3) โดยมีรายชื่อดังนี้

รายละเอียด  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย