Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564

                    ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บัดนี้การดำเนินการตัดเลือกได้สิ้นสุดลง จึงขอประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียงตามลำดับตัวอักษรในภาษาไทยสำหรับตัวจริง และเรียงตามลำดับคะแนนสำหรับตัวสำรอง โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง