Accessibility Tools

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                    ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/ให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
                    ข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคลและจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ

 

  ที่มา : หน่วยตรวจสอบภายใน