Accessibility Tools

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงเจตจำนงสุจริตว่าจะบริหารงานในหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอแสดงเจตจำนงสุจริตว่า จะบริหารงานในหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและพร้อมที่จะได้รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงค์ที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ สาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

 

 

  ที่มา : หน่วยตรวจสอบภายใน