Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

                    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 โดยการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด
  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://graduate.mcru.ac.th/V2/Admission-Grad.php

  

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย