ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เเนวปฏิบัติติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง เเนวปฏิบัติติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศ

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งงานวิทยบริการมีกระบวนการติดตามทวงถามข้อมูลการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศจากสมาชิก กรณีสมาชิกไม่ส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดเวลาจะมีค่าปรับตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะส่งผลต่อเจตคติของผู้ใช้บริการที่มีต่องานวิทยบริการในทางลบ และส่งผลกระทบต่อเนื่องกับการให้บริการเป็นอย่างมาก ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดกระบวนการในการติดตามทวงคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีกำหนดเวลาในการติดตามที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรสารสนเทศพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ