Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2564
 

                    ตามที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยเปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีกำหนดการดังนี้

รายละเอียด

  

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง