Accessibility Tools

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีการรับสมัครตรง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
  สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-720536-9 ต่อ 1090

  

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน