Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

                    ตามที่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตราการที่ ศบค.กำหนด นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้  
 

   

  

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง