Accessibility Tools

มาตราการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ระยะสอง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะสอง

                    ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2563 มีสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะสอง เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศฯ ให้ทุกรายวิชาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษงดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทน ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบัยที่ 5 ,ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 ความทราบดีแล้วนั้น

                    เป็นที่ทราบดีว่าสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมออนไลน์ ครั้ง ที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 จึงประกาศมาตราการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะสอง ดังนี้
                  

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ