Accessibility Tools

มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7
: แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

                    ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศมาตราการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
                  

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ