Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563

แจ้งผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2563
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร