Accessibility Tools

มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๖

                    ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ ๕๖๘๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตราการในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น โดยข้อ ๓ ของคำสั่งดังกล่าวเป็นมาตรการปิดสถานศึกษาทุกประเภททั้งรัฐและเอกชน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อสอดรับกับการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงกำหนดเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ฉบับที่ ๕ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ดังนี้

   

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ