รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑)

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) และได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลพร้อมทั้งประเมินตามกระบวนการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                   ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เตรียมเอกสารหลักฐานรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียน พร้อมมารายงานตัวตามกำหนด ดังนี้

  รายละเอียด


 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน