Accessibility Tools

ขอเชิญชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ของดี จังหวัดราชบุรี และชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาในงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12

         ขอเชิญชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ของดี จังหวัดราชบุรี และชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาในงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12
 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
         พบกับผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ และชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา มากกว่า 20 ร้านค้า จากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
         - ผลิตภัณฑ์ Start-up
         - ผลิตภัณฑ์ GI ราชบุรี
         - ผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
         และกิจกรรมอื่นๆภายในงาน

    
  ที่มา : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ