Accessibility Tools

ขอเชิญร่วมงาน งานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

           ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมงาน งานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กิจกรรม “นิทรรศการภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม (Soft Power) ท้องถิ่นราชบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 - 16.30 น. ณ บริเวณด้านหลังโรงแรมจอมพลพาเลซ
           โดยในงานประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการ 8 ชาติพันธุ์ราชบุรี, นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม, นิทรรศการสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย, นิทรรศการ 1 ครอบครัว 1 ซอฟท์พาวเวอร์ (One Family One Soft Power) และ การแสดงนิทรรศการศิลปะ ดนตรี ชุมชน

    
 
  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ