Accessibility Tools

กองพัฒนานักศึกษาและสำนักศิลปและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดในงานวันราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๗ (ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ)

  

          ด้วยกองพัฒนานักศึกษา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนด จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๗  “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อาคารโดม ๑ ด้านข้างอาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง ได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะด้านกิจกรรม รวมทั้งบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ กิจกรรมนักศึกษา ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ ได้แก่ ๑) กิจกรรมประกวดการจัด นิทรรศการ หัวข้อ “MCRU : แหล่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมไทย” ๒) กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์  หัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ...คุณากรของการศึกษาไทย” ๓) กิจกรรมประกวดการอ่านทำนองเสนาะ  ๔) กิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ๕) กิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ๖) กิจกรรมการ ประกวดเต้น Cover Dance และ ๗) กิจกรรมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับการพัฒนาท้องถิ่น” จึงขอประกาศรายละเอียดและรางวัลการประกวด ดังนี้ 

  รายละเอียด
      URL : แบบฟอร์มสมัครประกวดการจัดนิทรรศการ ฯ


       

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา