Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

 

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับ ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 9 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 14/2566 วันที่ 18 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
  สมัครเรียนได้ที่ : apr.mcru.ac.th/admission

  

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน