Accessibility Tools

ขอเชิญร่วมชมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาในกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี 2566 (กีฬาดอกคูณเกมครั้งที่ 53)

          ขอเชิญร่วมชมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาในกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปี 2566 (กีฬาดอกคูณเกมครั้งที่ 53) ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา