Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.โท
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.เอก

 

 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย