Accessibility Tools

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย