Accessibility Tools

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น
                    การนี้ สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้อต้นก่อนดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
                    การนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสุพจน์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย