Accessibility Tools

ศุนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK

                    ศุนย์สอบวัดระดับภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้

                    1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(รับได้ที่ห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ใบสมัคร
                    2.รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว 2 ใบ
                    3.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
                    4.เงินค่าสมัคร

 

 

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์