Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2566

            มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 16 มิถุนายน 2566 สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://apr.mcru.ac.th/Admission2

   

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน