Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ

ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 
~ รอบพิเศษ ~
   

            ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ โดยการสัมภาษณ์นักเรียนและสัมภาษณ์ ผู้ปกครองเพื่อยื่นความจํานงอุปการะสนับสนุนโรงเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
ใบสมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ
ใบสมัครสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบพิเศษ
  ระบบรับสมัครออนไลน์ (รอบพิเศษ)

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง