Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ลําดับสํารอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก)

ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ลําดับสํารอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก)
   

            โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือก (ลําดับสํารอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) โดยเรียงตามลําดับตามคะแนนสอบ ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กําหนดให้มีการดําเนินการดังนี้ 

รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานตัว/รายละเอียดค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง