Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรผลงาน และอาจารย์ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

            มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตรผลงาน และอาจารย์ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

            🔹 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เลิศลอยปัญญาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน “องค์ประกอบแผ่นกระเบื้องยางปูพื้นผสมเถ้าลอย”

            🔹 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล แก้วนวม อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานเรื่อง "การศึกษาพัฒนาผงฟอสเฟอร์จากออกไซด์ของแกโดลิเนียมอิตเตรียมอะลูมิเนียมแกลเลียม สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสี"

            🔹 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล แก้วนวม อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานเรื่อง "การศึกษาพัฒนาวัสดุเปล่งแสงหลายรูปแบบจากออกไซด์ของแกโดลิเนียมอิตเตรียมอะลูมิเนียมแกลเลียมเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสี : จากการคำนวณทางทฤษฎีสู่การผลิตวัสดุต้นแบบในห้องปฏิบัติการ"


            🔹
อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต อาจารย์ประจำสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานเรื่อง "รูปแบบการป้องกันตัวด้วยมวยพระยาพิชัยดาบหักสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" ประเภทผลงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์

   

 

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา