Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ กําหนด วัน เวลา ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ลําดับสํารอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก)

ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กําหนด วัน เวลา ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ลําดับสํารอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก)
  

             ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยการทดสอบความสามารถทางวิชาการ และประกาศแจ้งเลื่อนกําหนดการวันสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) ฉบับลงวันที่ 5 มกราคม 2566 และดําเนินการจัดสอบในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น 

             ในการนี้ ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) (ตัวจริง) ให้มารายงานตัวในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ลําดับสํารอง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ต่อไป 

รายละเอียด

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง