Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก)

ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก)
  

              โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอบคัดเลือก) โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรภาษาไทยสําหรับตัวจริง ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กําหนดให้มีการดําเนินการดังนี้ 

รายละเอียด
แบบฟอร์มรายงานตัว/รายละเอียดค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง