Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2564

                    ⧁ประเภทเรียนดี                   
                    ⧁ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา                   
                    ⧁ประเภทความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรมที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

                    ยื่นใบสมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบันเท่านั้น สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งการขอรับทุนมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
                    สอบถามรายละเอียดที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 032-720536-9 ต่อ 1090-1093 หรือ 092-3765944ออกแบบโดย : นางสาวอัยซะห์ ซอแล๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์

 

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร