Accessibility Tools

ประกาศแก้ไขประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง แก้ไขประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566
  

                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดําเนินการจัดทําประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา จํานวน 30 ทุน และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ จํานวน 20 ทุน นั้น 
               เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการรับสมัครและการคัดเลือก เพื่อให้มีความรวดเร็ว และชัดเจน จึงให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณี ศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 โดยแก้ไขรายละเอียด ดังนี้

  รายละเอียด
ใบสมัคร

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา