Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดงานวิ่งสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 (ครั้งที่ 36) วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคมนี้
                  📢
Race Pack Collection การรับหมายเลขและอุปกรณ์การแข่งขัน วันที่ 13-14 มกราคม 2566
                  ⏰
เวลา 09.00-18.00 น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                  📌
พิกัด https://goo.gl/maps/8Gmf4mAqFjAkEK4H7

                  การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัคร ที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

  รายละเอียด

  
 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร