Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 (ขยายเวลาการรับบทความ)

             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (The 11th Muban Chombueng Rajabhat National Conference “The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development”) ในระหว่างวันที่ 28 ก.พ 2566 - วันที่ 2 มี.ค 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

             🟢 ขยายเวลาการรับบทความ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2566

             ❗️❗️ข้อกำหนด!❗️❗️
             🔸1)บทความมี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
             🔸2)ผู้ส่งบทความจะต้องทำการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ อักขราวิสุทธิ์ หรือ TurnItIn ผลการตรวจสอบความคล้ายคลึงไม่เกิน 30%
และจัดทำหนังสือรับรองมอบลิขสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หนังสือรับรองมอบลิขสิทธิ์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ (Copyright Certificate Publisher)
             หมายเหตุ:
             - ระบบอักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้อีเมลภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเท่านั้น โดยต้องใช้ Email Account ของมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัด
             - ระบบ TurnItIn เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการในบางมหาวิทยาลัยเท่านั้น จำเป็นต้องขอเปิดการใช้งานจากมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัด

             🌐 รายละเอียดเว็บไซต์และส่งบทความ
  

   

   

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา