Accessibility Tools

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานทําบุญกลางบ้าน ประจําปี 2565

               มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ทําบุญกลางบ้าน ประจําปี ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรม (หน้า สํานักศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร