ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกท่าน ร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี

                   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกท่าน ร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณห้องประชุมราชพฤกษ์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา