Accessibility Tools

งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืนเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ลอยกระทง รักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565

            ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ลอยกระทง รักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2565 ณ สระมุจลินท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 18.00 น. จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

   

   

  ที่มา : งานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน