มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11

             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประะชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชน เชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" (The 11th Muban Chombueng Rajabhat National Conference “The Research and Innovation for Creative Communities towards Sustainable Development”) ในระหว่างวันที่ 28 ก.พ 2566 - วันที่ 2 มี.ค 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

             🟢 เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565
             🟣 สาขาการวิจัย
                  1. นวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                  2. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  3. นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
                  4. นวัตกรรมด้านการศึกษา
                  5. นวัตกรรมด้านสาธารณสุขชุมชนและการแพทย์แผนไทย
                  6. นวัตกรรมด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
             🌐 รายละเอียด เว็บไซต์และส่งบทความ
             🔹จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ
                 1) IEEE SMC THAILAND CHAPTER
                 2) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 3) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                 4) สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย
                 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
                 8)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
                 9) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   

   

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา