Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับทุกคณะ จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านในการดำเนินการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)

             ☞☞☞โดยสามารถสแกนข้อมูลจากคิวอาร์โค้ดในภาพ หรือคลิกลิงก์ ซึ่งประกอบไปด้วย
             หมายเหตุ : สามารถคัดเลือกหนังสือได้ไม่จำกัดจำนวน
             ขอความร่วมมือในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31ตุลาคม 2565 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว สำนักฯ จะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความเหมาะสมต่อไป
 
             ติดต่อสอบถามเรื่องการคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) (บรรณารักษ์) ชั้น3 อาคารสำนักวิทยบริการฯโทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1606
             ☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 0-3272-0536-9 ต่อ 1606
             🌃หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ (บรรณารักษ์) ชั้น3 อาคารห้องสมุด(สำนักวิทยบริการฯ)
   

  

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ