Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  

                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  รายละเอียด

  

  ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย