Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ประจำปี 2565

          ขอแสดงความยินดีกับ "นายศิลป์ณภัทร์ กรธนสุขอรุณ" นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดผลงานภาพวาดระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ" ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565
          ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทำโครงการการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ประจำปี 2565 เพื่อสะท้อนถึงพระราชปณิธานและความตั้งใจนแน่วแน่ ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระรกายทรงงานอย่างหนัก เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อน แก้ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีความสำคัญยิ่งต่อแผ่นดินไทย

   

 

  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์