Accessibility Tools

ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา"

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา" วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

         ผู้เกษียณอายุราชการ
         ✦ รศ.ดร.สมิต อันทร์ศรัwงษ์
         ✦ ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพร
         ✦ ผศ.นัยนา แคล้วเครือ
         ✦ อ.ดร.ขวัญปภัสสร ถานทอง
         ✦ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ สุทธwงษ์
         ✦ อ.รวย ตั้งมหาภัทรกุล
         ✦ คุณธาราพร ไชยศรี
         ✦ คุณวิชัย ดาปาน

   

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร